تصفح

Comune di
Follonica
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

26/08/2019     TRASPORTO
RIAPERTURA ISCRIZIONI ON LINE 2019/20 TRASPORTO

Si comunica che le iscrizioni on line per il TRASPORTO riapriranno la prima settimana di settembre dal 01/09/19 al 8/09/19.

16/07/2019    
Proroga iscrizioni mensa e trasporto on line

Si comunica che, sono state prorogate al 15/09/2019 le iscrizioni mensa on line e al 31/07/2019 le iscrizoni trasporto on line

06/06/2019    
INFO ISCRIZIONI ON LINE 2019/2020

Si ricorda che l'inserimento dei dati relativi all'ISEE deve essere inserito una sola volta ed è valido per TUTTI i servizi richiesti e per TUTTI i figli

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى